کلید ورود به صراط مستقیم از زبان آیت الله خوشوقت

آیت الله خوشوقت:کلید ورود به صراط مستقیم اطاعت از فرمان خداوند است.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV