بمب های دموکراسی

در برنامه زنده تلویزیونی بی بی سی میهمان برنامه که خانمی از افغانستان است فریاد ملت خود را از کشتار های افغانستان به بیان میکند.وی در بخشی از صحبت های خود با بیان اینکه آیا غرب بدنبال آن است تا با بمب های خوشه ای دموکراسی مورد ادعای خود را به ثمر برساند.در ادامه برنامه مجری که بنظرمیرسد مقداری مدیریت برنامه را از دست داده از میهمان میپرسد که آیا دوست داشتید که طلبان باز هم بر شما حکومت میکرد؟ که میهمان جواب میدهد طالبان و القاعده زاییده جهان غرب برای بدنام کردن مسلمانان هستند.مجری برنامه که همه چیز را از دست رفته میبیند با بیان اینکه وقت برنامه تمام شده است از ادامه صحبت های میهمان جلوگیری میکند.