حماسه صندلی های خالی

برنامه بی بی سی در بخش اول خبری خود تعدادشرکت کنندگان حاضر در نشست شورای شورای ملی ایران را پانصد نفراعلام میکند و در پخش بعدی خود همین آمر حضور شرکت کنندگان را 250 نفر اعلام میکند.شورایی که ربع پهلوی در آن از انتخابات آزاد دم میزند حتی نتوانسته ضد انقلاب را به گرد خویش جمع کند.