بی منطقی سردمداران آمریکا

من این را به شما عرض کنم دولتمردان غیر منطقی هستند.حرفشان غیر منطقی است و عملشان غیر منطقی است.حرفشان غیرمنطقی است زورگویانست توقع دارند دیگران درمقابل کار غیر منطقی آنها و زورگویی آنها تسلیم بشوند.خب برخی هم تسلیم میشوند.بعضی از دولت بعضی از نخبگان سیاسی در برخی کشور در مقابل پر رویی و زورگویی آنها تسلیم میشوند.اما نظام اسلامی تسلیم شدنی نیست.