عدم تعهد به تکثیر سلاح هسته ای

سیاست های استکباری آمریکا آنقدر عریان شده که دیگر برای اثباتش نیاز به رو کردن سندهای پنهان نیست.از جمله این موارد سیاست تکثیر یا عدم تکثیر سلاح هسته ای است.آمریکا تنها کشوریست که از سلاح هسته ای استفاده کرده است،سعی بر آن دارد تاکشورهای مستقل را از داشتن بمب هسته ای منع کنند اما اسرائیل و چند کشور دیگر که خود را وابسته به سیاست های آمریکا میدانند مانعی برای تکثیر این سلاح ضدبشری ندارند.