دیدارجمعی از بانوان فرهیخته بارهبر انقلاب

رهبرانقلاب امروز درديدار باجمعی از زنان فرهيخته بااشاره به حضور زنان در مشاغل مختلف مديريتی:من منعی نسبت به اين مسئله ندارم،آن چيزی كه اشكال دارد، افتخار به اين مسئله است.كشورما ناخواسته و ندانسته درمقابل گفتمان غرب كه مشاغل مردانه را به سمت زن كشانده،دچار انفعال شده.ایشان درادامه فرمودند:بايد كاری كنيم كه فرزندان،حتما دست مادر را ببوسند. اسلام به دنبال اين است.بچه ها بايد مادر را تكريم كنند و اين منافاتی با حالت خودمانی ارتباط بين مادر و فرزند ندارد.