پایان اسلام گرایی؟؟؟

جریان های کاذب معنوی و عرفان های نوظهور که بعضا خود را با مهدویت در مذهب شیعه پیوند میزنند از کجاناشی می شود؟

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV