قاچاق اعضا بدن در سوریه

قاچاق اعضابدن یکی از ابعاد جنایات تروریست ها در سوریه است که بازار سود آوری را برای قاچاق چیان بوجود اورده است.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV