ظرفیت مشکل داربرخی افراداز نظر استاد قرائتی

ویژگی های مهم رئیس جمهور از منظر قرآن در بیان استادقرائتی

1-ظرفیت برخی اشخاص مشکل دارد.قرآن میگوید شخص خود باید بزرگ باشد

2-سابقه انسان ها مهم است

3-دشمن باید از او بترسد"اشداء علی الکفار" نه اینکه ملا باشد ولی دشمن از اون خوشش بیاید

4- هر چه دشمن بیشتر از شما بدش بیاید خداوندبرای شما عمل صالح مینویسند.

تهیه شده در واحد مانیتوریگwww.mostazafin.tv