فدائیان شیخ عیسی قاسم

128
23 آذر 1394

فیلمی از ابراز احاساسات مریدان و دوستداران و انقلابیون بحرین در حمایت از شیخ عیسی قاسم

فیلم اختصاصی صوت المستضعفین

گردآوري و تدوين در مستضعفين MOSTAZAFIN.TV

فیلمعیسی قاسمفدائیانمستضعفينانقلابیون

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x