فدائیان شیخ عیسی قاسم

فیلمی از ابراز احاساسات مریدان و دوستداران و انقلابیون بحرین در حمایت از شیخ عیسی قاسم

فیلم اختصاصی صوت المستضعفین

گردآوري و تدوين در مستضعفين MOSTAZAFIN.TV