شکاف اقتصادی شمال و جنوب اتحادیه اروپا

رکود اقتصادی باعث ایجاد شکاف اقتصادی شمال وجنوب اتحادیه اروپا شده است.رکود و رشدمنفی باعث افزایش بیکاری در کشورها شده است.نه کشور از 17 کشور اتحادیه اروپا در رکود بسر میبرند و فرانسه جدید کشوریست که بهاین لیست اضافه شده است.فرانسه دومین اقتصاد منطقه یورو می باشد.