جنگ درشهراستراتژیک القصیر

پایگاه فرماندهی تروریست ها در سوریه در شهر القصیر در حال فروریزی نهایی.القصیر به حمص و دمشق ارتباط دارد و شاهراه تغذیه سلاح ها و نیروهای تروریست ها به شمار میرفت.اما اکنونارتش سوریه بعد از چند روز جنگ حساب شده در حال باز پس گیری شهر دارند.و نیروهای تروریست در حال عقب نشینی از شهر هستند و در گوشه شمالی شهر گیر افتاده اند.یا باید تسلیم شوند یا کشته شوند.

این منطقه براساس ملاحظات استراتژیک کشورهای غربی و آمریکا مهمترین منطقه در خاورمیانه از حیث فراهم کردن ارتباط بین محور مقاومت در ایران با حزب الله در لبنان است.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV