آیا فضای سال88 تکرار خواهد شد؟

حضور هاشمی در عرصه انتخابات ورقابت با نیروهای اصولگرا پیام تشکیل یک دو قطبی اصولگرا هاشمی را میدهد چرا که وی پیش از این سعی کرده است باگفتار خود مبنی بر عدم دشمنی بااسرائیل و همچنین بیان وجود سوء مدیریت در ارکان حکومت وهمچنین مذاکره با آمریکا خود را تمام کمال در جهت خواست نیروها دگر اندیش و ضد انقلاب وهمچنین کشورهای بیگانه قرار دهد وبا این پالس ظرفیت طرف های مقابل را به خدمت بگیرد.