فیلم منتشرنشده وبسیارتامل برانگیز

پایگاه اینترنتی چهل شاخص برای اولین بار فیلم 7 سال پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی با هیأت دولت منتشر شده است.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV