عربستان سرزمین قارون های شهوت ران

عربستان را براستی باید قربانی بزرگترین راهزنی چند قرناخیر دانست کشوری ثروت مند که اندکی بیشتراز 20هزار نفر ازمردمش همچون شاهزادگان زندگی میکنند و 75 درصدمردم هیچ گونه منزلی از خود ندارند.وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم در شرقعربستان و منطقهقطیف که سرشار از نفت و آب زلال است بسیار فاجعه بار است و مردم در حلبی آباد زندگی میکنند.این مستند توسط یک گروه پاکستانی ساخته شده است که در پی کشفدلیل حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به پاکستان هستند و در پی نام و نشان بن لادن سر از زندگی مردم عربستان در می آورند.