مستند چشم روباه

مستندی که پیش رودارید به زوایای مختلف نیاز انگلستان به تولد یک غول رسانه ای در قرن بیستم می پردازد که بتواند منافع بریتانیا را در ایران تامین کند.بنگاه سخن پراکنی بی بی سی در کودتا ها و حوادث گوناگونی در ایران نقش داشته و بازوی صدور دستور ها را از طریق رمز های مختلف بر عهده داشته و مدیریت سرویس های جاسوسی انگلیس را در میان هوادارانش در ایران قوت بخشیده است.