نقد نظام آموزشی موجود جهان

نقد نظام آموزشی موجود جهان

این فیلم بخشی از نقائص نظام آموزشی ایران را نیز شامل می شود

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV