نقد نظام آموزشی موجود جهان

263
23 آذر 1394

نقد نظام آموزشی موجود جهان

این فیلم بخشی از نقائص نظام آموزشی ایران را نیز شامل می شود

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV

فیلمنقدسیاسینظام اموزشی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x