مستند «بعد از خمینی» قسمت دوم، آخرین ماموریت

سال 68 ... سال تصمیماتِ مهم برای جمهوری اسلامیِ پس از جنگ ...
مسئله هایی که به دلیل مصلحت های جنگ مسکوت مانده است، صدایشان اندک اندک بلند می شود!
زمانِ حلّ مسئله رسیده است ... موضوعی امام را رنج می دهد. حلّ این موضوع فقط از عهده امام بر می آید.
مسئله ای که امام خود را برای حلّ آن مسئول می داند و وقت را تنگ.
امام چگونه این چالش را در سالِ آخرِ عمرِ خود حل کرد؟