واکنش جدی حسن عباسی به شکایت حسن روحانی

واکنش حسن عباسی به شکایت حسن روحانی دررابطه با افشاگری مذاکره با طرف اسرائیلی