کوچولوی بامزه ماست میخوره!

این ویدیو مدتی پیش دست به دست میان مردم چرخید و تعداد زیادی از ایرانی ها آن را تماشا کردند . حتی مدتی بعد کلیپ های تقلیدی از آن هم ساخته شد و افراد بزرگسال با تقلید حرکات و حرف های نوزادی که در این ویدیو مشاهده می کنید ، موجب خنده ی بسیاری از مردم شدن . کلیپ های مربوط به تقلید از روی این کلیپ را نیز بعدا در شبکه ما برای شما قرار خواهم داد . اما در این ویدیوی جالب شما کودکی را خواهید دید که در حال خوردن ماست و نعناع می باشد . طرز حرف زدن آن بسیار جالب است و شیرین زبانی او به زیبایی این کلیپ افزوده .