قلبی بزرگ در اندام کوچک !

برخی قلبی بزرگ و اندامی کوچک دارند...
شما را به دیدن این فیلم در مورد یک بچه ی شش ساله دعوت می کنم!