تعمیر هارد

تعمیر ریکاوری بازیابی اطلاعات هارد دیسک سیگیت . تعمیر هارد سیگیت که نمی تواند به تمامی سکتور ها دسترسی داشته باشد.
Seagate F3 Utility. No HOST FIS-ReadyStatusFlags solution_(new_1)
www.ihhco.com