تعمیر هارد

تعمیر ریکاوری بازیابی اطلاعات هارد دیسک سیگیت . تعمیر هارد سیگیت که نمی تواند به تمامی سکتور ها دسترسی داشته باشد.
Seagate F3 utility. Translator recovering on Seagate F3 drives_(new_1)
www.ihhco.com