شوخی وحشتناک با افراد خواب

در عالم خواب و رویا سیستم مغز و اعصاب برای عمق بخشیدن و طولانی کردن زمان خواب سعی در ساختن رویا می کند تا بدین شکل واکنش بدن را نسبت به محرک های محیطی تا حدی زیادی کاهش دهد و خواب را طولانی تر کند.

اگر یک دوربین فیلم برداری را در کنار خود قرار دهید و بخوابید ، پس از باز بینی آن حیرت زده می شوید و می بینید که در طول زمان خواب بار ها بیدار شده اید و خوابیده اید ، بدون آن که شما چیزی را به خاطر داشته باشید. این مسئله مرز میان رویا هایی است که شما در حین خواب از آن عبور می کنید.

مغز برای اینکه بتواند مدت زمان زیادی را جهت استراحت دیگر اعضا فراهم کند ، مرتب رویا های مختلفی برای فرد می سازد و گاهی حتی آن ها را با یکدیگر ادغام می کند تا به آن عمق بیشتری بخشد. از این رو هنگامی که فرد در چنین وضعیتی قرار دارد ، اگر به صورت غیر طبیعی بیدار شود می تواند اثرات بسیار مخربی مغزی به فرد وارد کند و حتی در بعضی موارد که این عمل شدید تر بوده است می تواند باعث ایست قلبی شود.