دیگران صدای شما را چگونه می شنوند؟

شاید برای شما نیز جالب باشد که بدانید دیگران صدای شما را چگونه می شنوند . تصوری که ما از صدای خود داریم ، همیشه برای دیگران نیز صادق نیست . آنها صدای ما را به گونه ای دیگر می شوند و دلیل آن تصور غلط ما از صدای خودمان است . گوش های ما به گونه ای در اطراف دهانمان قرار گرفته که اصوات بازگشتی از اطراف دهانمان به گوشمان می رسد و به همین چهت ما درک درستی از صدای خودمان در گوش دیگران نداریم . در این ویدیو شما با روشی جالب برای شنیدن صدای خودتان و درک این موضوع که دیگران صدای شما را چگونه می شنوند آشنا خواهید شد .