تولید هواپیمای بدون سرنشین RQ-170 در ایران

تکنولوژی ساخت هواپیماهای بدون سرنشین تا چند سال گذشته محدود به چند کشور پیشرفته ی جهان بود ، اما به تازگی ایران نیز به این حوزه وارد شده و به باشگاه سازندگان هواپیمای بدون سرنشین پیوسته است . این هواپیماها بیشتر با اهداف جاسوسی فعالیت دارند و ویژگی های بسیاری را دارا می باشند که از جمله ی آنها رادار گریز بودن ، توانایی فیلم برداری از محیط و همچنین بدون سرنشین بودن است که ریسک از دست دادن خلبان را از بین می برد . در این ویدیو شما گزارشی از ساخت هواپیمای بدون سرنشین RQ-170 توسط نیروهای توسعه ی صنعت دفاعی ایران را شاهد خواهید بود .