خارج کردن دود از گوش

برخی از افراد حرکات جالبی را با دود انجام می دهند . بعضی ها با دود حلقه درست می کنند و عده ای شکل های دیگری را با دود می سازند . البته این حرکات به هر حال برای فراد انجام دهنده ی حرکت مضر است و از سویی دیگر فردی که در معرض دود قرار می گیرد نیز با خطر مواجه می شود . دود از هر جهت می تواند به فردی که آن را به درون ریه ی خود می کشد آسیب برساند و حتی برای شخصی که در معرض دود قرار می گیرد ، خطرناک تر از فردی است که دود را استفاده می کند . در این ویدیو شما خواهید دید که چگونه فردی دود را از گوش های خود خارج می کند .