باتری ساخته شده در زمان اشکانیان توسط ایرانیان!!

تمدن ایران باستان از بزرگترین تمدن های موجود در جهان بوده است . امپراطوری که ایران تشکیل داد بزرگترین حکومت سراسر تاریخ بشر بود و در زمان حکومت هخامنشیان ، 4/3 مساحت کره ی زمین ، تحت سلطه ی پادشاه ایران ، داریوش هخامنشی بود . ایرانیان از همان زمان باستان در علم شُهره بودند و اختراعات بزرگ جهان آن روز مربوط به ایرانیان بود . اما در یکی از عجیب ترین کشفیات انجام شده از ایران باستان توسط یک انگلیسی ، یک باتری مربوط به زمان اشکانیان بدست آمده است . این باتری که در یک کوزه تعبیه شده ، توسط سرکه و یک سیستم جالب کار می کند . اما سوال اینجاست که در زمان اشکانیان ، ایرانیان چه نیازی به باتری داشته اند؟!