دعوای بامزه دو پیرمرد

افراد سالخورده و پیر همواره از احترام بالایی در میان جامعه برخوردار هستند . به خصوص در اجتماع ایران احترام به موی سپید بسیار مهم است و جزو ارزش ها به حساب می آید . در این ویدیو شما دعوای دو پیر مرد را خواهید دید که بسیار جالب است . به طور دقیق مشخص نیست که این دو پیرمرد سر چه موضوعی با یکدیگر بحث و دعوا دارند اما از صحبت هایشان می توان حدس زد که این دعوا بر سر مالکیت یک زمین باشد . طرز صحبت کردن این دو پیرمرد در هنگام دعوا باعث شده است که این نزاع میان آن دو جالب تر به نظر برسد .