هندونه خوردن بامزه یک پسر کوچولو

حرکات و رفتار کودکان همیشه برای ما بزرگتر ها جالب است و توجه ما را به خود جلب می کند . هنگامی که کودک کاری را انجام میدهد و بزرگتر های به او می خندند و در جواب لبخند نشان او می دهند ، او متوجه می شود که کار خوب و جالبی انجام داده و به همین جهت باز هم آن را تکرار می کند . در این ویدیو نیز شما کودکی را خواهید دید که یک هندونه ی بزرگ را برداشته و هر بار که به سختی آن را بلند می کند و سپس مقداری از ان را می خورد ، صدای جالبی در می آورد که با خنده ی پدر و مادرش تایید می شود و دوباره این کار را تکرا می کند .