بهترین تبلیغ تلوزیونی سال 2010

روزانه هر کدام از ما ده ها و شاید صدها تبلیغ را در اطرافمان مشاهده می کنیم . به خاطر حجم این تبلیغات ، به خاطر سپردن آنها از دستور کار مغز ما خارج می شود و به همین سادگی ها تبلیغی در ذهن ما باقی نمی ماند . تنها تبلیغاتی در ذهن ما باقی می ماند که در آنها چیزی متفاوت وجود داشته باشد و یا خلاقیت خاصی به کار برده باشند . در این ویدیو شما تعدادی از خلاقانه ترین تبلیغات تلوزیونی در سال 2010 را مشاهده خواهید کرد . انتخاب این تبلیغات به عنوان بهترین ها بر اساس میزان خلاقیت به کار رفته در آنها می باشد و معیار دیگری ندارد .