دیگر نگران آنفولانزا نباشید !

خبر شبکه 1
شما از آنفلونزا نگران شدید ؟ بخاطر اینکه آقای دکتر پویا مرکز مدیریت بیماری میگویند هر سال این بیماری
هست . جای نگرانی ندارد . و.......