سنسورها و سیستم انژکتور پراید (کیا و ساژم) - قسمت ۲

سیستم انژکتور استفاده شده روی پراید در مدل های قدیمی تر کیا و در مدل های جدیدتر ساژم است. در قسمت اول تفاوت و مزایای سیستم انژکتور نسبت به کاربراتور و سیستم انژکتور نوع کیا معرفی می شود و در قسمت دوم سنسورها و سیستم انژکتور ساژم معرفی می شوند.