بافت مو به شکل ماهی

سلام . با بافت مو به شکل ماهی در خدمت شما عزیزان هستیم .ابتدا از موی سر تکه ای را جدا می کنیم . تکه را به سه شاخه می کنیم . اگر از سمت راست شاخه ها را جدا کنیم ، شاخه ی سوم را از روی شاخه ی دوم رد می کنیم . شاخه ی اول و سوم را با هم قاطی می کنیم . تکه ی قاطی شده را به دو شاخه می کنیم و از روی همان شاخه رد و با شاخه ی جدای قبلی قاطی می کنیم . حال از موها شاخه ی جدیدی را جدا کرده و روی شاخه رد می کنیم . و باز با شاخه ی اولی قاطی می کنیم . حال از سمت دیگر تکه ای تازه از مو را جدا کرده و از روی شاخه رد می کنیم . به همین صورت ادامه می دهیم و شاخه ها را هم شانه می زنیم تا حالت شل و بریده بریده نداشته باشد . انتهاب بافت را با کش می بندیم. در ادامه برای درک بهتر و بیشتر با فیلم آموزشی همراه ما باشید .