شكستن اتفاقی تلویزیون ها در آگهی تبلیغاتی جالب سامسونگ

این آگهی، ساخته آژانس تبلیغاتی "Fold