جعبه سیاه هواپیمای روسی توسط وزیر دفاع به پوتین رسید

جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده سوخو ۲۴ روسی توسط ترکیه توسط وزیر دفاع روسیه به پوتین نشان داده شد