وظایف منتظران ظهور امام زمان

از دیدگاه مقام معظم رهبری و بزرگان