سالروز ترور 290 نفرایرانی به دست ارتش آمریکا

آمریکا باید تاوان ریخته شدن خونهای 67 کودک بی گناه در پرواز 655ایران ایر را بدهد.مگر آن کودکان چه کرده بودند که باید تاوان تجاوز آمریکا به آب های داخلی ایران را بدهند.افکار عمومی ایران هنوز هم آن حادثه تلخ را فراموش نکرده است.