دستگیری تروریست قبل از انفجار انتحاری

دستگیری تروریست انتحاری قبل از انفجار خود توسط نیروهای امنیتی افغانستان

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV