معادله جنگ مقاومت برای اسرائیل

این کلیپ به مناسبت 21تیر ماه اولین روز اسیر گیری حزب الله از اسرائیل در زمان جنگ سی و سه روزه منتشر می شود.

سید حسن نصر الله :معادله و قاعده ما این است.اگر اسرائیلی ها وارد سرزمین ما شوند،باید بهای سنگینی بپردازند.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV