مرسی نه به درد دنیای مردم خورد نه آخرتشان

سید احمد خاتمی:رفتار بد اخوان المسلمین در مصر زمینه ساز کودتا شد.وی همچنین تاکید کرد:از حمایت از وهابیت تا حمایت از کمپ دیوید،از طائفه گرایی تا عملکرد منفی و متنفرانه در سوریه,از ایران هراسی تا شیعه هراسی,از دشمن دوستی و اوباما دوستی تا فاصله گرفتن از مسلمانان که موجب کودتا شد.