مستند کوتاه سازندگان سلطه

این مستند به بررسی نقش اندیشکده های مطرح آمریکا و جهان در ساختار نظام سلطه می پردازد.

هيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV