پادزهر جنگ مذهبی

بیش از صدها سال است که جهان اسلام منتظر شورش مسلمانان علیه حاکمیت های مستبد بوده است اما مختصات این شورش چیست؟جواب آن یک شورش همراه با تئوریزه صورت بندی معقول و مشروع داشته باشد و از کف جامعه تا سقف جامعه راباید در بگیرد.اصل بیداری اسلامی خبر خوشیست.اما برخی رفتار های مدیریت نشده افراط ها و تفریط ها باعث برخی تلخکامی شد.از جمله آنها تبدیل بیداری اسلامی به جنگ مذهبی و همچنین حذف بسیار مهم و جهت دار این بیداری که علیه اسرائیل بود.