قطر،کشوری کوچک با آرزوهای بزرگ

قطر کشوری با کمتر از نیم قرن قدمت بیشترین نقش را در خاموش کردن آتش بیداری اسلامی را داشته است.این کشور کوچک که خود از حقوق بشر دموکراسی و آزادی بیان بویی نبرده با رسانه ها و دلار های نفتی خود توانست قذافی را بر کنار کند و در سوریه این کشور را به ویرانی بکشاند.در مصر از اخوان حمایت کند تا به قدرت برسدو انقلاب ها را رنگ و بوی طائفه ای بدهد.در واقع قطرنقش ویران کننده خود را برای اربابان غربی خود به خوبی بازی کرد واین کشور کوچک پس از شکست نقشه ر تغییر در نظام سوریه صدای پای تغییر را بیخ گوش خود احساس کرد.شیخ حمد جای خود را به فرزندش داد تا قدرت از خاندان وی خارج نشود.اما دوستان مصری شیخ حمد خیلی بد شانس بودند که این تغییر را حس نکردند و کودتای ارتش علیه مرسی به نتیجه نشست و وی نه تنها از قدرت کنار گذاشته شد بلکه بازداشت شده و اخوان با 80 سال قدمت به کلی از صحنه سیاسی مصر کنار گذاشته شد.اردوغان نیز از ترس تغییر بدلیل حمایت از خشونت طلبی در سوریه دست به تغییر گسترده نظامیان ارتش ترکیه زده است تا بلای مرسی بر سر او نیاید.