انقلاب قرآنی دردولت نهم ودهم

مقام معظم رهبری درسال 1390 فرمودند تا حالا من از شما یک میلیون حافظ از شما میخواستم اکنون با ظرفیت هایی که فراهم شده ده میلیون حافظ میخواهم.در دولت نهم و دهم اتفاقات بزرگی در حوزه قرآن رخ داد.در دولت نهم ریل گزاری این مهم صورت گرفت.در اواخر دولت نهم و اوائیل دولت دهم منشور قرآنی به تصویب هیات دولت رسید.از دولت دهم جهش بزرگ قرآنی رخ داد.در مسئولین نگرش راهبردی نسبت به قرآن رخ داد و نهاد سازی در این زمینه رخ داد.