چگونه سمیرقنطار به دست نصرالله آزادشد؟

کلیپ بسیار زیبا و حماسی آزاد سازی سه تن از اسرای مقاومت اسلامی توسط حزب الله از صحنه های شور انگیزتاریخ مقاومت در سرزمین های شامات است.نصر الله پس ازآنکه اسرائیل در تبادل اسرای سال 2004 خیانت کرد و سه تن از اسرا از جمله سمیر قنطار را آزاد نکرد طرحی جدید برای آزاد سازی وی ریخت.سمیر قنطار از سال 1979 در بند رژیم صهیونیستی بوده و تا سال 2005اسارت وی ادامه داشت.درواقع سید حسن نصر همزمان با طرح نظامی آزادی قنطار،جنگ روانی را نیز به پیش برد و در سخنرانی های خود از آزادی حتمی سمیر سخن راند.