نماهنگ کوتاه و زیبای "رعد"

لبنان! مقاومت کن، منفجر کن، به لرزه در آور، ویران کن. این سلاح مقاومت است که به کشورت عزت بخشیده و این وعده حتمی تو است که اسرا از بند آزاد خواهند شد.

گردآوري و تدوين در مستضعفين MOSTAZAFIN.TV