"اینقدر دست و پا نزنید"

امام خمینی:اینقدردست و پا نزنید اینور و اونور..شما خدا را میخواهید بروید دنبال همان که میخواهید.فطرت شما توجه به خدا دارد خودتان متوجه نیستید.همه فطرت ها توجه به خدا دارند.این ماه رمضان و هر ماه رمضان مهیا کنید خودتان را و مهیا کنیم خودمان را برای ضیافت الله...