روزه و باب حکمت

این ویدئو از سری درس های اخلاق حضرت آیت الله خامنه ای است که همزمان با درس خارج ایشان ببیان می شده است.ایشان با توجه به بخشی از کتاب المراقبات آقا میرزا جواد آقای ملکی تبریزی عارف مشهور و فقیه بزرگوار می فرمایند که روزه یک هدیه الهی است که خداوند به بندگان خود داده است .ایشان تعبیری در مورد روزه دارند که روزه تکلیف نیست بلکه تشریف و تکریم الهی نسبت به بندگان است و مستوجب سپاسگذاری است.چرا که روزه و گرسنگی و تشنگی یک صفایی به دل میبخشد که این زمینه تفکر از نوع مراجعه به باطن و روح و دل انسان است که حقایق را روشن میکند و باب حکمت را به روی انسان می گشاید.