مُرسی نامبارک

آنچه اخوان المسلمین و در راس آن مرسی در مصر انجام داد موجب بی اعتمادی مردم به اسلام گرا ها شد.وی در حالی بر موج ضد اسرائیلی و ضد آمریکایی مردم مصر به قدرت رسید که در طول یک سال گذشته نه تنها علیه منافع رژیم صهیونیستی قیام نکرد بکه عملا ابزاری در دست آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ایجاد مانع در مسیر بیداری اسلامی شد.از جنگ های طائفگی حمایت کرد. مشکلات داخلی در اثر بی کفایتی دولت وی بروی هم تل انبار شد و در نهایت موجی از نارضایتی وی را به زیر کشید.وی همچنین به نصایح مشفقانه رهبر انقلاب در ابتدای انقلاب مصر در مورد عدم ترس از ناتو و آمریکا توجه نکرد و به جای دوستی با مسلمانان دلسوز به سمت دشمنان حربی اسلام سُر خورد.